قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از حقوق معلولان
مصوب 1396/12/20

توضیحات

ماده ۱ – تعاریف

الف – فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توان بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت ‌های…