قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸

1,000,000 ریال

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مصوب 15/ 7/ 1388