قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مصوب 15/ 7/ 1388

توضیحات

فصل اول – تعاریف
ماده ۱- تعاریف
۱-۱- مصرف ‌کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌ کند.
۱-۲- عرضه ‌کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع ‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌ کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ‌ای و هم چنین کلیه دستگاه ها، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به …