قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ به همراه نظریات مشورت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مصوب 1388/7/15
به همراه نظریات مشورت اداره کل حقوقی قوه قضاییه