قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹

1,000,000 ریال

قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری
مصوب 12/ 10/ 1389