قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری
مصوب 12/ 10/ 1389

توضیحات

ماده ۱ ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده‌ های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می ‌پذیرد.
ماده ۲ ـ اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته دارای معانی ذیل است:
الف ـ بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر است که …