قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مصوب 31/ 3/ 1374 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده ۱ – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵) – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی* مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر …