قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۷۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مصوب 31/ 4/ 1374
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده ۱ – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره‌ وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌ باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵) – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده …