قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۷۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مصوب 31/ 4/ 1374
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور