قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/ ۷/ ۱۳۷۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/ 7/ 1371
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور