قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/ ۷/ ۱۳۷۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/ 7/ 1371
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون گونه ‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ‌ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه (‌پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (‌جنگلی) و بادام وحشی (‌ بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آن ها ممنوع‌ می ‌باشد.
‌تبصره ۱ – وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی ‌معرفی کند.