قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب ۲/ ۱۱/۱۳۶۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها
مصوب 2/ 11/1367
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور