قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب ۲/ ۱۱/۱۳۶۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها
مصوب 2/ 11/1367
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است* .
*¬ یک – رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است . بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص