قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
مصوب 28/ 3/ 1353 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌* اساس نامه صندوق ملی محیط زیست در تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۸۷ اصلاح شده است.
ماده ۱ – حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و ‌تناسب محیط زیست میشود، هم چنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است*.