قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/ ۱۳۷۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی
جمهوری اسلامی ایران
مصوب 14/6/ 1374
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌‌ماده ۱ – منابع آبزی آب‌ های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت ‌جمهوری اسلامی ایران می‌ باشد. مدیریت حفاظت و بهره‌ برداری این منابع در جهت تأمین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرائی آن‌ اعمال می گردد.
‌ماده ۲ – قلمرو اجرائی این قانون و مقررات اجرائی آن، به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آب‌ های تحت حاکمیت و صلاحیت ‌جمهوری اسلامی ایران …