قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه ۲۰/ ۱/ ۱۳۶۸ به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه 20/ 1/ 1368
به همراه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

توضیحات

‌فصل اول – کلیات
‌* ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا، مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵:
دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتو کاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند در طول اجرای قانون برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه ۲۰۵ مصوب ۲۰/ ۱/ ۱۳۶۸ معتبر تلقی می گردد.
ماده ۱ – اهداف
‌با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (‌پرتوها) در امور مختلف …