قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۵۴

1,000,000 ریال

قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی
از آلودگی با مواد نفتی
مصوب 14/ 11/ 1354