قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۵۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی
از آلودگی با مواد نفتی
مصوب 14/ 11/ 1354

توضیحات

‌ماده ۱ – در اصطلاح این قانون :
‌منظور از «‌دریای زیرزمینی» دریای ساحلی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۳۸‌می‌باشد.
«‌آلوده کردن» اعم است از تخلیه یا نشست نفت …