قانون حفاظت از خاک مصوب ۴/ ۳/ ۱۳۹۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حفاظت از خاک مصوب 4/ 3/ 1398

توضیحات

* مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۲۷- ۲۷ / ۳/ ۱۳۹۸٫
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی
پ) خاک: پیگره ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه ای از واکنش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در ….