قانون جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات
مصوب 15/ 6/ 1385

توضیحات

ماده ۱ – به منظور برنامه ‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی‌، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می ‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌ شود :
– وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.
– وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.