قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور
مصوب 12/ 11/ 1393 با اصلاحات بعدی

توضیحات

فصل اول – تعاریف
ماده ۱ . در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ رود :
۱. حد نگار (کاداستر) : فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه ‌های زمین مانند اندازه ، کاربری ، مشخصات رقومی ، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
۲. حد نگاری (عملیات کاداستر) : مجموعه فعالیت ‌های مرتبط با حد نگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ‌ها و تصاویر زمینی ، دریایی ، هوایی …