قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور
مصوب 12/ 11/ 1393 با اصلاحات بعدی