قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۱۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب 26/ 12/ 1310
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

باب اول – تشکیلات اداری ثبت
ماده ۱ – در هر حوزه ابتدائى به اقتضاء اهمیت محل ، یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس مى ‌شود. ممکن است هر اداره یا دائره ثبت داراى شعبى باشد.*
*¬ به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۳/۲/۱۳۵۲ ، اداره کل ثبت ، به سازمان تبدیل شده است.
ماده ۲- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمى جز در محل مأموریت خود نمى‌توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونى ندارد.
ماده ۳¬- در هر ادراه یا دایره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چن د نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد. *