قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/ 8/ 1386 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

توضیحات

* این قانون به مدت دو سال به موجب قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳/۷/۱۳۹۴، تمدید گردید. (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۵۷۹- ۷/۸/۱۳۹۴)
فصل اول ـ اختراعات
ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید.
ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت …