قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون ثبت احوال
مصوب 16/ 4/ 1355 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور