قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ثبت احوال
مصوب 16/ 4/ 1355 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

فصل اول – کلیات
‌ماده ۱(اصلاحی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ )– وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است :
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه* .
* یک – رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف …