قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۲/ ۹/ ۱۳۵۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ثبت آثار ملی
مصوب 12/ 9/ 1352

توضیحات

‌ماده واحده – به وزارت فرهنگ اجازه داده می ‌شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیر منقولی را که از نظر ‌تاریخی یا شئون ملی …