قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۴۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قضاییه

1,000,000 ریال

قانون تملک آپارتمان ها

مصوب 16/ 12/ 1343

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قضاییه