قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۴۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تملک آپارتمان ها

مصوب 16/ 12/ 1343

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قضاییه

توضیحات

ماده ۱– مالکیت در آپارتمان ‌های مختلف و محل‌ های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک*.

* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه: