قانون تفسیر مصوبه مورخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد ونان مصوب ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تفسیر مصوبه مورخ 26/ 7/ 1367
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد ونان مصوب 7/ 11/ 1372

توضیحات

موضوع استفساریه :
نظر به این که به موجب ماده واحده مصوب جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کلیه امور قضائی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به قوه قضائیه محول شده است و طبق ماده ۳۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ رسیدگی به تخلفات …