قانون تفسیر مصوبه مورخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد ونان مصوب ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۲

1,000,000 ریال

قانون تفسیر مصوبه مورخ 26/ 7/ 1367
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد ونان مصوب 7/ 11/ 1372