قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۴۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها
مصوب 27/ 4/ 1344

توضیحات

‌ماده ۱ – با توجه به مدلول ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم دریاچه‌های احداثی در پشت سدها (‌بر روی خطی است موازی به فاصله افقی) یکصد و‌پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز اجازه ایجاد تأسیسات و هر گونه دخل و تصرف در حریم به موجب‌آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران …