قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
مصوب 13/ 4/ 1389
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه