قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 20/ 5/ 1387

توضیحات

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ لغو و موادمربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۷۹ لازم الاجراء می شود