قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی به همراه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
مصوب 22/ 6/ 1367 با اصلاحات بعدی
به همراه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور