قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود
مصوب 7/ 10/ 1372

توضیحات

ماده واحده – اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه ، موسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی ، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد نمایند و بعد از صدور …