قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آرای هیأت عمومی د یوان عدالت اداری

1,000,000 ریال

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه آرای هیأت عمومی د یوان عدالت اداری