قانون تعاون قضایی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۰۹ کمیسیون مجلس

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعاون قضایی
مصوب 24/ 4/ 1309 کمیسیون مجلس

توضیحات

‌ماده واحده – محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می ‌توانند تقاضایی را که از طرف محاکم و یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع شهادت شهود‌و یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آن ها می‌ شود انجام دهند مشروط بر این که محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا می ‌نمایند نظیر این ‌تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند …