قانون تعاون قضایی مصوب ۲۴/۴ و ۱۳۰۹/۵/۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعاون قضایی
مصوب 24/4 و 1309/5/2

توضیحات

ماده واحده محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می‌توانند تقاضایی را که از طرف محاکم و یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع شهادت شهود‌ و یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آنها می‌شود انجام دهند مشروط بر اینکه محاکم…