قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴

1,000,000 ریال

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها
مصوب 14/ 10/ 1384