قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۷۳ – و تغییرات بعدی آن

۶۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶ – و ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران …

توضیحات

قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۷۳ – و تغییرات بعدی آن