قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل مصوب ۱۳۷۱/۶/۲۹

1,000,000 ریال

قانون تصویب قانون واحده اسلامی
در مورد تحریم اسراییل
مصوب 1371/6/29