قانون تشکیل هیأت های انضباطی و رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

1,000,000 ریال

قانون تشکیل هیأت های انضباطی و رسیدگی
به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
مصوب 1395/12/24