قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۵۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون تشکیل صندوق حمایت
وکلا و کارگشایان دادگستری
مصوب 29/ 10/ 1355
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه