قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۵۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری
مصوب 31/ 3/ 1350
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه