قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۷۳* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مصوب 15/ 4/ 1373*
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور