قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ با الحاقات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/ 10/ 1363 با الحاقات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می ‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار‌ می‌ گردد*.
* یک – به موجب مصوبه مورخ ۱۵/ ۸/ ۱۳۷۰ شورای عالی اداری نام سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف و امور خیریه تغییر یافته است.
دو – نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظریه شماره ۲۳۳۱/ ۷ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۸۲:
– در اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: « به حکم آیه شریه « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانسی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری …