قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی

1,000,000 ریال

قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا
مصوب 1368/8/10 مجلس شورای اسلامی