قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا
مصوب 1368/8/10 مجلس شورای اسلامی

توضیحات

* الف- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی در سال ۱۳۸۷ تصویب و در روزنامه رسمی ۱۸۶۲۵- ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ منتشر شده است.

ب- قانون الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی