قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب ۱۵/ ۳/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
مصوب 15/ 3/ 1351 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده واحده – به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه ‌ها و هم چنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ‌ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.