قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب ۱۵/ ۳/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
مصوب 15/ 3/ 1351 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه