قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

1,000,000 ریال

قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان
مصوب 23/ 1/ 1367