قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان
مصوب 23/ 1/ 1367

توضیحات

* قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫
ماده ۱ – تعاریف
‌الف – احتکار – عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (‌گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌ قصد افزایش قیمت