قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان
توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول
مصوب 29/ 1/ 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

ماده واحده: هر کس اسکناس رایج داخلی را با لمباشره یا به واسطه جعل کند. یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنان چه عضو باند‌ باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می ‌شود. هم چنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به‌کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می ‌گردد مگر آن که …