قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان
توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول
مصوب 29/ 1/ 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام