قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مصوب 24/ 5/ 1385
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه