قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۶۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و

مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها،

ارگان ها، سازمان ها و نهادها است و تحویل آن

به وزارت آموزش و پرورش

مصوب 20/ 9/ 1367

توضیحات

ماده واحده – کلیه دستگاه ها، سازمان ها، نهاد ها، مقامات دولتی و اشخاص متفرقه که زمین و فضاهای آموزشی، ساختمان های اداری، خانه‌ های‌ سازمانی، خانه ‌های پیش ‌آهنگی سابق، کانون‌ های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاه ها و مجموعه ‌های ورزشی متعلق به آموزش و پرورش را‌ در اختیار دارند موظفند ظرف مدت سه ماه از تصویب این…