قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۶۷

1,000,000 ریال

قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و

مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها،

ارگان ها، سازمان ها و نهادها است و تحویل آن

به وزارت آموزش و پرورش

مصوب 20/ 9/ 1367