قانون تخلفات ، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/ ۵/ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

قانون تخلفات ، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/ 5/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام