قانون تخلفات ، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/ ۵/ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تخلفات ، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/ 5/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

‌ماده ۱ – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار‌ اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم ۰۰۰/۲۰ریال و در مورد بعد ۰۰۰/۱۰۰ ریال تعیین می‌ گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌ های فوق ‌می‌ باشد .
‌تبصره ۱ – دریافت‌ کنندگان شناسنامه المثنی مکلف هستند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به ‌اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده ‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می ‌شود .