قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تجارت الکترونیکی
مصوب 17/ 10/ 1382
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیک مصوب ۵/ ۵/ ۱۳۸۴ در روزنامه رسمی ۱۷۶۰۳ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۸۴ و آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۶۹ مورخ ۵/ ۱/ ۱۳۸۷ منتشر شده است.
باب اول – مقررات عمومی
‌مبحث اول – در کلیات
‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون
‌ماده ۱ – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن ‌اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار