قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶ به همراه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مصوب 1364/11/6 به همراه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور‌که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی انجام وظیفه…