قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب۱۳۷۱/۸/۲۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب1371/8/24

توضیحات

ماده ۱ – به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی ‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به ‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،…