قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مصوب 13/ 6/ 1370
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور