قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1/ 9/ 1384*
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* رجوع کنید به:
الف- اساس نامه سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران
ب- آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران.
ج- تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/ ۹/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران.
فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ – اصطلاحات و واژه‌ هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشند:
۱ – شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل می شود و بعد از این «شورا» نامیده می شود