قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۷/ ۴/ ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون ایمنی راه ها و راه آهن
مصوب 7/ 4/ 1349 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه