قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۷/ ۴/ ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ایمنی راه ها و راه آهن
مصوب 7/ 4/ 1349 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱(اصلاحی ۱۱/ ۲/ ۱۳۷۹) – ‌آزاد راه به راهی اطلاق می‌ شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل ‌رو و یک شانه حداقل به عرض ۳ متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و ‌دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول ‌آزاد راه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آن ها با هم فقط به وسیله راه ‌های فرعی که از زیر یا بالای ‌آزاد راه ‌عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند